Verkoopsvoorwaarden

  1. De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling van goederen en diensten. Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.
  2. Aldekor draagt geen verantwoordelijkheid voor door de koper opgegeven maten. Uitsluitend de koper is verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens door of namens de koper vestrekt.
  3. Annulering van de opdracht is enkel mogelijk mits schriftelijk akkoord van Aldekor. In dergelijk geval is de klant aan Aldekor een vergoeding verschuldigd zoals bepaald in artikel 4 van onze voorwaarden.
  4. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt, behoudt Aldekor zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen ten nadele van de klant die alsdan gehouden is tot betaling van een schadevergoeding  van 30% van de waarde van de opdracht en de vergoeding van de reeds geleverde prestaties. Zo de geleden schade door Aldekor hoger is, zal de volledige schade vergoed dienen te worden.
  5. De koper verbindt er zich toe de Europese normen m.b.t. Child Safety ( waaronder doch niet beperkend:  EN 13120, EN 16433, EN16434) strikt na te leven. Aldekor kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ingevolge plaatsing, installatie en/ of bediening van zonnewering, raamdecoratie, … in strijd met deze Europese normen.
  6. De geleverde goederen die geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven, blijven  van Aldekor en kunnen door haar worden teruggevorderd.
  7. Betwisting van facturen dient per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de 8 kalenderdagen te rekenen vanaf de factuurdatum. Laattijdige klachten of klachten onder andere vorm zijn zonder waarde.
  8. Bij gebrek aan betaling binnen 30 dagen na factuurdatum is, zonder enige ingebrekestelling van rechtswege en vanaf factuurdatum een intrest verschuldigd van 1% per maand en wordt, bij wijze van forfetaire schadevergoeding, het factuurbedrag verhoogd met 10%. Evenwel met een minimum van 50€, onverminderd de hoofdsom, nalatigheidsintresten, vervolgingskosten, enz….
  9. In geval van geschil zijn enkel de rechtbank en de vrederechter van onze maatschappelijke zetel bevoegd. Enkel de Belgische wet is van toepassing.
  10. In alle geval, waarborgen wij de goederen slechts binnen de perken en de garantietermijnen die wijzelf van onze leveranciers bekomen en ten belope van een maximumbedrag gelijk aan de koopprijs van de gebrekkige goederen.